قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز

قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز

کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز مطابق با آیین نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بیشتر بخوانید


قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران

بیشتر بخوانید


آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42

آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42

آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42

بیشتر بخوانید


فرم قرارداد

فرم قرارداد

فرم قرارداد

بیشتر بخوانید


فرم درخواست معرفی نامه

فرم درخواست معرفی نامه

فرم درخواست معرفی نامه

بیشتر بخوانیدفعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.