ثبت شکایات و نارضایتی

ثبت شکایات و نارضایتی

ثبت شکایات و نارضایتی

بیشتر بخوانید


بلاک لاگین

بلاک لاگین

بلاک لاگین

بیشتر بخوانید


نحوه دریافت پورسانت نسلی

نحوه دریافت پورسانت نسلی

نحوه دریافت پورسانت نسلی

بیشتر بخوانید


بلاک خرید

بلاک خرید

بلاک خرید

بیشتر بخوانید


نحوه دریافت پورسانت سطحی

نحوه دریافت پورسانت سطحی

نحوه دریافت پورسانت سطحی

بیشتر بخوانید


تیکت برای تغییر تحویل گیرنده سفارش

تیکت برای تغییر تحویل گیرنده سفارش

تیکت برای تغییر تحویل گیرنده سفارش

بیشتر بخوانید


تیکت به واحد ارتباط با مشتری

تیکت به واحد ارتباط با مشتری

تیکت به واحد ارتباط با مشتری

بیشتر بخوانید


تیکت به واحد انتقادات و پیشنهادات

تیکت به واحد انتقادات و پیشنهادات

تیکت به واحد انتقادات و پیشنهادات

بیشتر بخوانید


تیکت به واحد مالی

تیکت به واحد مالی

تیکت به واحد مالی

بیشتر بخوانید


تیکت به واحد مشاوره محصول

تیکت به واحد مشاوره محصول

تیکت به واحد مشاوره محصول

بیشتر بخوانید


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.