رهگیری سفارشات

رهگیری سفارشات
 

رهگیری سفارش

زمانی که سفارش شما آماده ارسال در سیستم ثبت شود کد رهگیری از سمت پست برای شما پیامک می شود.که می توانید از سایت پست جمهوری اسلامی پیگیری نمایید تا از موقعیت سفارش خود مطلع شوید.

http://newtracking.post.ir/

رهگیری سفارشات


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.