طبق آخرین اعلام وزارت محترم بازرگانی، ازاین پس کلیه مجوزهای برگزاری جلسات، سمینارهای آموزشی و هر آنچه که نیازمند معرفی نامه از جانب شرکت PMLM ...

طبق آخرین اعلام وزارت محترم بازرگانی، ازاین پس کلیه مجوزهای برگزاری جلسات، سمینارهای آموزشی و هر آنچه که نیازمند معرفی نامه از جانب شرکت PMLM   به محل مربوطه می باشد دراین چرخه ی فرآیند قرار خواهد گرفت:

ارسال درخواست زیر مجموعه به لیدر جهت تائیدیه لیدر
ارسال تائیدیه لیدر به شرکت
تهیه و تنظیم معرفی نامه توسط شرکت و ارسال آن به وزارت بازرگانی
ارسال معرفی نامه نهایی از سمت وزارت بازرگانی برای ارگان و یا سازمان مربوطه جهت برگزاری مراسم.
خواهشمند است با در نظرگرفتن روند سلسله مراتب اداری درخواست خود را 10روز زودتر از برگزاری جلسات اعلام نمایید.

شرکت P.I.S.C


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.