مراسم قرعه کشی باشگاه مشتریان،11 مهر ماه 1399 ماه انجام شد، و برندگان خوش شانس ما مشخص شدند.

مراسم قرعه کشی باشگاه مشتریان،11 مهر ماه 1399، به صورت زنده در لایو اینستاگرام شرکت و با حضور نمایندگان فروش شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز برگزار و پس از پایان مراسم، برندگان خوش شانس این دوره معرفی شدند.
جوایز این دوره قرعه کشی باشگاه مشتریان که شرکت کنندگان آن را فقط مصرف کنندگان محترم تشکیل می دانند در مجموع معادل صد و چهل میلیون تومان وجه نقد بود که به قید قرعه به چهل و سه نفر از شرکت کننده ها تعلق می گرفت.

تقسیم بندی جوایز قرعه کشی بر اساس رده هایی که از قبل اطلاع رسانی شده بود به شرح زیر صورت گرفت:

سه جایزه 20 میلیون تومانی

ده جایزه 5 میلیون تومانی

سی جایزه 1 میلیون تومانی

اسامی برندگان خوش شانس این دوره  به شرح زیر می باشد


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.