چگونه فعالیت خود را در پنبه ریز شروع کنیمو موفقیت در بازاریابی شبکه ای را تجربه کنیم ؟

جهت انجام فعالیت بازاریابی شبکه ای نیاز به صبر و حوصله و البته تلاش مداوم شماست و در صورتی که اهداف و برنامه ریزی مشخص داشته باشید و آموزش های تخصصی را دنبال کنید و با صداقت و رفتار خوب با مشتریان خود رفتار کنید قطعاَ موفقیت شما نزدیک خواهد بود . ما مراحلی که شما را راهنمایی می کند را در زیر بیان نموده ایم :

 1.      یادگیری نحوه شروع کار و چگونگی فروش

2.       هدف گزاری و برنامه ریزی

3.       نوشتن لیست مشتریان احتمالی

4.       معرفی محصولات به مشتریها و انجام فروش

5.       پیگیری مشتریها تبدیل آنها به مشتریان دائم

6.       یادگیری چگونگی ایجاد گروه فروش

7.       مشخص کردن فروشندگان احتمالی از روش لیست نفرات

8.       معرفی فرصت کسب درآمد به فروشندگان احتمالی

9.       پیگیری

10.   تعهد به اهداف و برنامه ها

11.   تکثیر پویا و ترویج اصول کار

 

همیشه موفقیت را برای هم بخواهیم و راه را برای تعامل و همکاری دوستانه با راستی و صداقت طی کنیم .


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.