کسب گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی توسط شرکت بازاریابی شبکه ای مرورارید پنبه ریز

شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز  (PMLM) در هجدهمین همایش ملی تعالی سازمانی مفتخر به کسب گواهینامه تعهد به تعالی شد.

شرکت PMLM اولین شرکت بازاریابی شبکه ای است که در این رقابت ملی در کنار شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی حوزه نفت، پتروشیمی، فولاد و... در فهرست شرکتهای سرامد ایرانی قرار میگیرد.

رقابت جایزه ملّی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی گروهی از خبرگان سازمان مدیریت صنعتی و همت وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که بر اساس الگوی اروپایی تعالی سازمانی EFQM صورت میگیرد و وضعیت سازمان‌ را در میزان دستیابی به انتظارات یک سازمان سرامد مشخص می‌نمایند.

از جمله نتایج این رقابت، شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان توسط واحد بهبود کیفیت و تیم تعالی متشکل از مدیران سازمان  PMLM می باشد.

 


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.