اخذ گواهینامه استقرار استاندارد سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتری، تحت اعتبار ACS کانادا توسط شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز

اخذ گواهینامه استقرار استاندارد سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتری، تحت اعتبار ACS کانادا توسط شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز.

شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز (PMLM) در راستای ایجاد يک محیط مشتری مدار و متعالی، موفق به استقرار استاندارد ISO 10002:2018 و ISO 10004:2018 تحت اعتبار ACS کانادا شد.

این استانداردهای بین المللی رویکردی نظام مند برای استقرار سیستم مدیریت رضایت و شكایات مشتریان ارائه می دهند.

پیرو تحقق مفاد این استانداردها، واحد "بهبود کیفیت" گروه وطن زرین (بعنوان متولی استقرار سیستم های مدیریت کیفیت)، اقدام به اجرای پروژه شناسایی نیازهای مشتریان نموده است.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.