اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در بهمن ماه 99

همراهان گرامی، در این مطلب اسامی اعضای بلک دایموند، رد دایموند، بلو دایموند و دایموند کلاب در بهمن ماه 1399 را مشاهده می کنید.

اعضای بلک دایموند، آن دسته از نمایندگان فروشی هستند که در سه ماه گذشته حداقل یک بار به رده الماس سیاه رسیده باشند.

اعضای رد دایموند، آن دسته از نمایندگان فروشی هستند که در سه ماه گذشته حداقل یک بار به  رده الماس سرخ  شرکت رسیده باشند.

اعضای بلو دایموند، آن دسته از نمایندگان فروشی هستند که در سه ماه گذشته حداقل یک بار به  رده الماس آبی  شرکت رسیده باشند.

اعضای دایموند کلاب، آن دسته از نمایندگان فروشی هستند که در سه ماه گذشته حداقل یک بار به رده الماس رسیده باشند.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.