شرکت‌ نوابهداشت موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 تحت اعتبار SGS سوئیس شد.

شرکت‌ نوابهداشت موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 تحت اعتبار SGS سوئیس شد.
استاندارد ایزو 9001 شامل الزاماتی در مورد کنترل فرایندهای کسب و کار و کیفیت محصولات است؛ به نحوی که افزایش رضایت مشتریان را با بهبود مداوم ایجاد نماید.
شایان ذکر است، شرکت نوا بهداشت تولید کننده محصولات سلولزی شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز با برند پریستیو است.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.