راهنمای تغییر (معرف ) بالاسری

کاربر به طور کلی تا 72 ساعت بعد از ثبت نام (با هر سمتی) می تواند از بخش ویرایش اطلاعات برای تغییر بالاسری خود اقدام نماید.

در غیر این صورت و با گذشت 72 ساعت از زمان ثبت نام، باتوجه به جایگاه خود باید برای تغییر بالاسری اقدام نماید؛

یکی از روش های تغییر بالاسری، در صورتی که نماینده فروش بلاک خرید شود، گزینه تغییر بالاسری در میز کار فعال شده و میتواند از آن طریق بالاسری خود را تغییر دهد. (لازم نیست حتما فسخ کند بلکه پس از بلاک خرید شدن، به دلیل کمپرس زیر مجموعه و بلاک بودن، گزینه در میز کار فعال می شود)

نکته: در صورت رفع بلاک تا زمانی که نماینده فروش خرید نکرده و یا زیرمجموعه ثبت نکرده باشد گزینه تغییر بالاسری همچنان فعال می باشد.

روش دیگر برای تغییر بالاسری نماینده فروش، از طریق فسخ حساب کاربری می باشد. به این صورت که ابتدا باید فسخ کنید. پس از فسخ کامل، باید از طریق حساب کاربری برای ثبت نام مجدد اقدام نماید.

در این مرحله در 2 صورت سایت به شما اجازه میدهد با معرف جدید، ثبت نام مجدد کنید؛

الف) از تاریخ آخرین ماهی که حداقل خرید را در آن داشته اید (مین تین مشخص شده توسط شرکت) سه ماه گذشته باشد. (ماهی که در آن خرید داشته اید محاسبه نمی شود)
ب) از ماهی که در آن درخواست نمایندگی تان تایید شده، 3 ماه شمسی گذشته باشد و خرید نداشته اید. (با احتساب ماهی که در آن درخواست نمایندگی تایید شده است)

مشتری ترجیحی: اگر از تاریخ آخرین خرید 30 روز بگذرد، گزینه تغییر معرف در میز کار فعال شده و می توانید از طریق حساب کاربری خود، معرف را تغییر دهد.

نکته: این در صورتی است که کاربر از هیچگاه نماینده فروش نبوده باشد. اگر حتی یک روز نیز نماینده فروش بوده باشد، بایستی سه ماه بگذرد تا گزینه تغییر بالاسری در میز کار فعال شود.

 

 

مشتری: اگر از تاریخ  ثبت نام 30 روز بگذرد و درخواست نمایندگی داده نشود، جایگاه کلا حذف شده و میتوانید با معرف جدید مجددا ثبت نام کنید.

نکته: اگر نماینده فروش بوده و سپس فسخ کرده و سمتتان مشتری شده باشد، اجازه تغییر بالاسری ندارید. ابتدا باید از طریق ثبت نام مجدد سمت خود را مشخص کرده (مشتری ترجیحی یا نماینده فروش) سپس با توجه به توضیحات فوق برای تغییر بالاسری اقدام نماید.

چند مثال:

اگر سمت های شما به ترتیب زیر باشد:

مشتری - مشتری ترجیحی - مشتری و خرید بالای 100 هزار تومان  نداشته باشید، بعد از مشتری شدن تا یکماه حذف می شوید.

مشتری - نماینده فروش - مشتری و خرید بالای 100 هزار تومان  نداشته باشید، بعد از مشتری شدن، باید 3 ماه از تاریخ ثبت نام بگذرد تا سایت هنگام ثبت نام مجدد اجازه تغییر بالاسری به شما بدهد.

مشتری - نماینده فروش - مشتری ترجیحی و خرید بالای 100 هزار تومان  نداشته باشید، باید 3 ماه از تاریخ ثبت نام بگذرد تا گزینه تغییر بالاسری در میز کار فعال شود.

 

 

 

 


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.