چرا نمی توانم خرید کنم؟

 افرادی که بعد از درخواست نمایندگی از تاریخ ثبت نام خود سه ماه خرید نکرده اند نمی توانند خرید کنند

افرادی که قرار داد خود را به موقع برای شرکت نفرستاده اند تا رسیدن قرار داد به شرکت نمی توانند خرید کنند.

افرادی که قصد خرابکاری دارند نمی توانند خرید کنند


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.