آگهی قسمت سوم برنامه تلویزیونی مستند التهاب

مستند التهاب

مدیران محترم شرکت های بازاریابی شبکه ای

باسلام

 پیرو نامه شماره 60/33701 مورخ 95/01/31 به عنایت به اینکه شبکه دوم سیما، در نظر دارد، ساعت 20:51 روز چهارشنبه مورخ 1395/02/15 برنامه مستند التهاب در خصوص "دسیسه های هرمی" پخش نماید، لذا مقتضی است، موضوع فورا در سایت آن شرکت ها درج گردد.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.