اطلاعیه ارسال تیکت های مرتبط به واحد پیگیری امور قراردادها و درخواست نمایندگی

اطلاعیه واحد پیگیری امور قراردادها و درخواست نمایندگی

 

به اطلاع تمامی نمایندگان محترم  می رسانیم واحد امور قراردادها و درخواست نمایندگی صرفا در خصوص موارد زیر پاسخگو است،

1- پیگیری علت رد درخواست نمایندگی،

2- پیگیری عدم ثبت قراردادها،

3- پیگیری ارسال نسخه دوم قرارداد از سوی شرکت؛

این واحد در خصوص تیکت های خارج از این موارد هیچ گونه مسئولیتی ندارد؛ از این رو خواهشمندیم فقط در مورد موارد بالا به این واحد تیکت بزنید.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.